แนะคนไทย-องค์กรน้อมนำพระราชดำรัส

แนะคนไทย-องค์กรน้อมนำพระราชดำรัส เรียบง่ายประหยัดประโยชน์สูงสุด “หมอเกษม” ชี้จิตอาสาต้องทุ่มเทศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานกิจกรรมฉลองวันพ่อแห่งชาติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “ต้นโพธิ์แห่งปัญญา แผ่สาขาความร่มเย็นสู่ชาวไทย” ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง ว่า นิทรรศการชุดนี้เป็นการประมวลภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติต่อราษฎรไทยตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์จนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 66 โดยระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ทรงมุ่งขจัดโรคระบาดเพื่อให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข เช่น อหิวาตกโรค โรคเรื้อน วัณโรค โปลิโอ จากนั้นทรงวางโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตนขอแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ เช่น การเกษตร การจัดการที่ดิน น้ำ การแปรรูป พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการศาสนา โดยทรงมองปัญหาในภาพรวม อาทิ การศึกษา ซึ่งพระองค์ทำยิ่งกว่ากระทรวงศึกษาธิการ เพราะมองการศึกษาตั้งแต่เกิดจนตาย การให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ การให้ไอโอดีนเด็ก การจัดการศึกษาผู้ใหญ่โดยก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นต้นแบบของการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน


องคมนตรี กล่าวต่อว่า ตลอดเวลา 66 ปีที่ทรงงาน ทรงมีหลักในการทำงาน 3 หลัก คือ 1.หลักคิด ได้แก่ คิดว่าจะทำอะไร ทำเพื่ออะไร ทำแล้วมีประโยชน์อะไร เกิดโทษหรือไม่ จะหาวิธีป้องกันได้อย่างไร 2. หลักวิชา เมื่อคิดจะทำแล้วจะต้องศึกษาหลักวิชาว่ามีใครเคยทำมาก่อนหรือไม่ ทำแล้วเกิดข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง โดยจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุด มีโทษน้อยที่สุด และ 3.หลักปฏิบัติ โดยจะต้องออกแบบระบบการบริหารจัดการงานที่จะทำ สำหรับหลักการบริหารงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเสมอ คือ ต้องทำให้ง่าย อย่าทำให้ยาก พระองค์ทรงมองทุกอย่างครบถ้วน หาข้อมูลรอบด้าน ทรงสอบถามข้อมูลทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังรับสั่งเรื่องการประหยัด เรียบง่ายและประโยชน์สูงสุด ซึ่งประชาชนทุกคนหรือทุกองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ได้


“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า คนไทยมีหน้าที่ 2 ประการคือ วัยเด็กต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และมีหน้าที่ช่วยสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยใจบริสุทธิ์และมุ่งมั่น เหมือนการที่คนไทยกำลังทำงานจิตอาสาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายและต้องทุ่มเท” ศ.นพ.เกษมกล่าว


         


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 

Shares:
QR Code :
QR Code