แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์


แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายหลังฝนตกหนัก ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกจนอาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสำรวจบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน และใช้มาตรการ '3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค' เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้มิดชิด ฯลฯ เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ซึ่งสามารถป้องกัน การเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

Shares:
QR Code :
QR Code