แนวคิด 3 ดี สร้างสุข

ที่มา : หนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 – 5 ปี) เล่มที่ 3 : สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข”


แนวคิด 3 ดี สร้างสุข thaihealth


แฟ้มภาพ


แนวคิด 3ดี ประกอบด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย  แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้มีการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามวัย  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดภูมิปัญญา เติบโตเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีคุณภาพ และมีความสุขต่อสังคมต่อไป


แนวคิด 3 ดี สร้างสุข


1.สื่อดี : สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย


2.พื้นที่ดี : พื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัว มีส่วนร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว


3.ภูมิดี : เด็กและครอบครัวมีทักษะในการคิด การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เกิดภูมิปัญญาฉลาดรู้   เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code