แถลงข่าว เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

เดินวิ่งสมาธิ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และเนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. สานพลัง มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข” ภายใต้แนวคิด “Running Living in the Moment : จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” โดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ควบคู่กับการพัฒนาสมาธิ ปฏิบัติบูชา เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ พร้อมทำบุญ รับศีล ฟังธรรม เวียนเทียน และลด ละ อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาช่วงวันวิสาขบูชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=363632

Shares:
QR Code :
QR Code