แถลงข่าว ศิริราชรุกเข้าถึงชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน ในโครงการบางกอกน้อยโมเดล 2

บางกอกน้อยโมเดล

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “ศิริราชรุกเข้าถึงชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน ในโครงการบางกอกน้อยโมเดล 2” เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเชิงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ระบบสาธารณสุขควรรองรับโครงสร้างประชากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงริเริ่มการเตรียมความพร้อมเชิงระบบ ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง เพื่อเป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community) โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่บางกอกน้อย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=338111

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ