แถลงข่าว มหกรรมอารยสถาปัตย์ ครั้งที่ 6

อารยสถาปัตย์

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), การเคหะแห่งชาติ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์, ชมรมนักธุรกิจมนุษย์ล้อ และภาคีเครือข่ายต่างๆ แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” รวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองไมซ์เพื่อคนทั้งมวล (MICE for All)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=317353

Shares:
QR Code :
QR Code