แถลงข่าวและเสวนา ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

featured

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ผลักดันนโยบายสุขภาพดีในโรงงาน จัดงานแถลงข่าวและเสวนา “Happy Workplace: ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่”

Shares:
QR Code :
QR Code