แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย thaihealth


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดทำ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นฐานกำลังในการพัฒนาของประเทศได้มีโอกาสสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์


โดยสนับสนุนเงินทุนและเป็นตัวกลางในการจัดเวทีการแข่งขันเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง ผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณชนในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก อันจะเป็นการสร้างเวทีและเส้นทางสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างนักวิจัยและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีการจัดอย่างเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชน และครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ และการ สร้างเครือข่าย ให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างองค์ความรู้ ในการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสนใจด้านไอทีเกิดจิตอาสาและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยการถ่ายทอดความสำเร็จ เพื่อเป็นการจุดประกายให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจด้านไอที อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งนำผลงานมาต่อยอดแบบบูรณาการข้ามกลุ่มร่วมกับกลุ่มชุมชนทางสังคมกลุ่มอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศได้ พร้อมทั้งยังเป็นสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต


ซึ่งผลลัพธ์กิจกรรมทำให้เกิดเยาวชนแกนนำ ที่มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและสนับสนุนเยาวชนรุ่นน้องให้สามารถพัฒนาความสามารถด้าน ICT เกิดเครือข่ายครู อาจารย์ ที่มีบทบาทสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียน/ มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขยายผลสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้าน ICT ที่มีคุณภาพและจำนวนมากขึ้น ได้ฐานข้อมูลเยาวชน และครู อาจารย์ ที่สามารถติดตามผลการทำงานได้ในระยะยาว องค์ความรู้ นวัตกรรม ICT ใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปในสังคมได้ NECTEC มีกลไกการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพและการติดตามเยาวชนได้ในระยะยาว ยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาซอฟแวร์ที่มีคุณภาพระดับสากล และผลงานของเยาวชนได้รับการต่อยอดไปสู่ผู้ใช้ได้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code