เเนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมควบคุมโรค


เเนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี การรวมตัวกันของพนักงานเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตสินค้า


จากรายงานการสอบสวนของหน่วยงานในพื้นที่ พบว่าปัจจัยเสี่ยงในโรงงาน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการทำงานร่วมกัน, รถรับส่งพนักงานเป็นแบบ รถสองแถวหันหน้าเข้าหากัน, รถรับส่งพนักงานไม่ได้มีการกำหนดให้นั่งห่างกัน, การใช้นิ้วสแกนเข้าทำงาน, การพูดคุยขณะทำงาน, ความแออัดในสถานที่ทำงาน, ใช้สิ่งของ และสถานที่ร่วมกัน, ไม่สวมหน้ากากตลอดเวลา, การรับประทานอาหารร่วมกัน, การใช้แก้วน้ำร่วมกันของพนักงาน การทำงานข้ามแผนกของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง 


ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที, ใช้บัตรสแกนเข้าทำงานแทนการใช้นิ้วสแกน เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ, จัดตารางทำงานเหลื่อมเวลา ลดความแออัดของพนักงาน, สวมหน้ากากตลอดเวลา, มีฉากกั้นระหว่างทำงาน , งดการรับประทานอาหารร่วมกัน, ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน, ไม่ทำงานข้ามแผนก แยกการทำงานตามแผนกของตัวเอง, การใช้รถรับส่งร่วมกัน ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างกัน และงดซื้ออาหารมารับประทานบนรถ  


สำหรับพนักงานที่มีอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันให้หยุดงาน กักกันตัวตามแนวทางและไปตรวจวินิจฉัยและรักษาตามระบบ โดยโรงงานควรมีระบบการสุ่มตรวจหาเชื้อในพนักงานเพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดได้ไวขึ้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกรณีพบผู้ติดเชื้อ    


นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง


อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันส่วนบุคคลตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขยังต้องปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือเว้น ระยะห่าง และเมื่อออกนอกบ้านไปสถานที่สาธารณะ สแกนไทยชนะ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อร่วมกันหยุดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422   

Shares:
QR Code :
QR Code