เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี2 น้อมนำหลักธรรม สร้างสุขภาวะทางปัญญา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี2 น้อมนำหลักธรรม สร้างสุขภาวะทางปัญญา  thaihealth


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ปี 2 เชิดชูพุทธบริษัท 4 ผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ แบบอย่างที่ดีทางพุทธศาสนา 11 ท่าน หวังสร้างแรงบันดาลใจในใช้ชีวิต น้อมนำหลักธรรมยึดปฏิบัติ สร้างสุขภาวะทางปัญญา


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางมรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยุวพุทธิ-กสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 70 ปี และก้าวย่างสู่ปีที่ 71


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี2 น้อมนำหลักธรรม สร้างสุขภาวะทางปัญญา  thaihealth


สำหรับงานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นปีแรกในปี 2563 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานถึง 1,913 คน และยังได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงสาธุชนทั่วไปกว่า 300,000 คน อาทิ Facebook และ Youtube เพื่อช่วยให้เยาวชนและผู้สนใจใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนและน้อมนำข้อธรรมเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


สำหรับในปีนี้ ร่วมกับ สสส. จัดธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง พระโมคคัลลานะ “ผู้เป็นเลิศในด้านผู้มีฤทธิ์มาก” โดย พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งชีวประวัติของเหล่าพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตที่น่าศึกษาและสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องการแบบอย่างที่ดี


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี2 น้อมนำหลักธรรม สร้างสุขภาวะทางปัญญา  thaihealth ​


สำหรับ “เอตทัคคะ” แปลว่า ที่สุด ประเสริฐ ความยอดเยี่ยมยิ่ง ความเป็นเลิศ ความชำนาญเฉพาะ ถือกันว่าเป็นตำแหน่งทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท 4  คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมในด้านนั้นๆ ทั้งหมด 74 ท่าน ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเรื่องราวขององค์เอตทัคคะและพระอริยสาวก 11 องค์ คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระปุณณ-มันตานีบุตร พระรัฐบาลเถระ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ พระอานนท์ พระสีวลี พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระปฏาจาราเถรี อนาบิณฑิกะเศรษฐี นางสุชาดา และพระยสเถระ พระอรหันตสาวกองค์ที่ 6 ของพระพุทธศาสนา 


​โดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์รับอาราธนามาเป็นองค์แสดงธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพระอริยสาวก อาทิ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) พระครูปลัด สัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) พระสมทบ ปรักกโม พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ ดร.สุภีร์ ทุมทอง และ อ.ธนา เตรัตนชัย 


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปี2 น้อมนำหลักธรรม สร้างสุขภาวะทางปัญญา  thaihealth


สำหรับในปีนี้ ทางคณะทำงานได้กำหนดจัดงานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาปีที่ 2 จำนวน 5 ครั้ง ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าเพจ Facebook YTV และเพจยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, www.thaihealth.or.th หรือโทร. 02-455-2525

Shares:
QR Code :
QR Code