เสวนา “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”

featured

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และสถานีวิทยุจุฬาฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง”โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Uetyx4

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ