เสวนา เรื่อง มโนมตของอาหารสุขภาพ

featured

ภาพบรรยากาศ งานเสวนา เรื่อง “มโนมตของอาหารสุขภาพ” อบรบการทำอาหารสุขภาพในโรงพยาบาล พร้อมเวิร์คชอปการทำอาหารของทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code