เสวนา สื่อจิต สื่อใจ บทสนทนาของ คนมีเรื่องเล่า กับ คนเล่าเรื่อง

สุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2566 ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเสวนา สื่อจิต สื่อใจ บทสนทนาของ คนมีเรื่องเล่า กับ คนเล่าเรื่อง ว่า สสส. ร่วมกับสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคู่มือสำหรับคนทำงานด้านสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต มีเป้าหมายขับเคลื่อนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมิตรกับจิตใจ ไม่ตีตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิต หรือผู้ที่มีความแตกต่าง ให้คนทำละครช่วยกันสร้างคอนเทนต์เชิงบวก จัดการองค์ความรู้เพื่อการสื่อสาร จากความร่วมมือของผู้ทำงานด้านสื่อภาพยนตร์ ละครในไทย พัฒนาคู่มือแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอื่น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มุ่งเน้น สร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ก่อนเจ็บป่วย มีแนวทางสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตดี สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คนทุกช่วงวัยมีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=348333

Shares:
QR Code :
QR Code