เสวนา สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน

ความปลอดภัยทางถนน

ที่ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา จัดเสวนา “สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน” นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อ “สร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน” รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักสิทธิและความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชน ร่วมกำหนดมาตรฐานสิทธิและความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและ เยาวชน ความรู้ความเข้าใจสิทธิ และความปลอดภัยทางถนน และยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ 3 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม และมีการเสวนาหัวข้อ “กลไกการคุ้มครองกับความปลอดภัยทางถนน” และ “รถรับ-ส่ง นักเรียนและหลักประกันความปลอดภัยทางถนน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=347016

Shares:
QR Code :
QR Code