เสวนาและประกาศนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

กิจกรรมทางกาย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนาและประกาศนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยว่า ไทยประกาศใช้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561–2573 ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย มีวิสัยทัศน์ที่ว่า ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตสู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเป้าให้ทุกคนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 75 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=326914

Shares:
QR Code :
QR Code