เสวนาสาธารณะรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาวะ

รู้เท่าทันข้อมูลสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบคนไทย 85% กำลังใช้ชีวิตใน “โลกคู่ขนานออนไลน์” ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.06 ชั่วโมงต่อวัน ที่สำคัญยังพบว่า คนไทย 62.5% กังวลเรื่องข่าวลวง ซึ่งสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก สสส. สานพลัง โคแฟค (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย จัดเวที Infodemic Literacy Forum เสวนาสาธารณะรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาวะ #1 มุ่งเป้าพัฒนาระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ พัฒนาทักษะเท่าทันสื่อ จิตสำนึก ค่านิยม และพฤติกรรมการใช้สื่อ สนับสนุนให้เกิดกลไกเฝ้าระวัง เป็นวิถีปฏิบัติในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351895

Shares:
QR Code :
QR Code