เสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่-ไร้บ้าน-มีงานทำ”

ที่มา : เรื่องโดย ธิดารัตน์ มิ่งสมร Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 


เสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่-ไร้บ้าน-มีงานทำ” thaihealth


สสส. สถาบันวิจัยสังคมจุฬา และภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคม จัดเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ“หน้าใหม่ – ไร้บ้าน” มีงานทำ นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม


เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม จัดเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่ – ไร้บ้าน” มีงานทำ เพื่อศึกษาต้นทุนการแก้ปัญหาคนไร้บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับคนไร้บ้าน เพื่อลดต้นทุนและลดปัญหาคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสังคม โดยมี นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้ สสส.  ดร.ธานี ชัยวัฒน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวงเสวนา ณ โรงแรมเอทัล ลุมพินี


นางภรณี กล่าวถึงสาเหตุที่ให้ความสำคัญกับคนไร้บ้านว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เป็นบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่ประสบปัญหาทั้งด้านสุขภาพและปัญหาสังคม จากผลการสำรวจจากกลุ่มคนในจังหวัดต่างๆ พบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างและนโยบาย ทำให้คนไร้บ้านไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้คนไร้บ้านประสบปัญหาด้านสุขภาพมากมาย  สสส.จึงให้ความสำคัญ ในการผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านให้ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนามีขึ้น เพื่อหวังแก้ปัญหาคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมให้มีจำนวนที่น้อยลง รวมถึงพัฒนาให้คนไร้บ้านมีศักยภาพ มีงานทำ ได้รับการยอมรับ และโอกาสจากผู้ประกอบการ เพื่อให้มีรายได้และมีเป้าหมายที่จะดำเนินชีวิตต่อไป


                                                                                                                                                 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code