เสริมศักยภาพหญิง ด้วยพลังจากอินเทอร์เน็ต

          ในยุคดิจิตอลแบบนี้ อินเทอร์เน็ตถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราหลายๆ ด้าน ซึ่งหากใช้ในทางที่ถูกย่อมเกิดประโยชน์มากมายมหาศาล แต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมาย โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพราะขาดความรู้ว่า ในโลกออนไลน์นั้นมีข้อมูลที่ช่วยในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนได้


 /data/content/25629/cms/e_afghimnoqsw5.jpg


         โครงการ "Woman will : เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต" จัดโดย Google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพบปะตัวบุคคลไปจนถึงการฝึกอบรมออนไลน์ โดยผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พร้อมไปกับการเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าถึง หรือใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่


          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดตัวโครงการ Woman will กล่าวว่า ผู้หญิงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มแรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงทุกมิติของสังคม ดังนั้นการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงจึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนมากในสังคมไทยถูกเอาเปรียบ และขาดโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิต ความสำเร็จทางการงาน และความสุขในชีวิต เมื่อผู้หญิงขาดโอกาส ครอบครัวก็จะขาดโอกาส ลูกๆ จะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาจากพื้นฐานที่ดีได้ ความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานราชการ ช่วยสร้างเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ โดยกระทรวงแรงงานมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ จะเป็นศูนย์ประสานงานในการฝึกอบรมสตรีในทุกจังหวัด และมีเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการกระจายเนื้อหาสู่ผู้หญิงไทยทั่วโลก


/data/content/25629/cms/e_bcfgjkmqv136.jpg


          ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้มีการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้หญิงในกลุ่มแรงงานที่ปัจจุบันมีถึงประมาณ 17 ล้านคน หากเมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยเปิดโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ทั้งในแง่ของการมีข้อมูลมากขึ้น ทั้งข่าวสาร สิทธิ์ ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการหาอาชีพเสริมผ่านการค้าขายทางช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือลู่ทางในการทำอาชีพใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการดำเนินชีวิตให้กับกลุ่มคนแรงงานได้หลากหลายมากขึ้น หากเราสามารถผลักดันให้พวกเขาเข้าถึงได้ โอกาสที่ดีๆ ก็จะเข้ามา เพราะเชื่อว่าแทบทุกคนในยุคนี้มีอุปกรณ์ในการเข้าถึง เพียงแต่ช่วยเติมเต็มและพัฒนาทักษะในการใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม


          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะทำให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะนำมาสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องมือเครือข่ายออนไลน์ในสมัยใหม่นี้ นับเป็นสิ่งสำคัญในการใช้พัฒนาศักยภาพขึ้นได้ ซึ่งจากการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของ google ล่าสุดพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ 40% เป็นวัยรุ่น 45% ขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และสตรีที่มีบุตร 81% ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงไอซีทีในปี 2556 พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพศชายใช้อินเทอร์เน็ต 35.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากกว่าเพศหญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ต 29.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากเราสามารถกระตุ้นกลุ่มคนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงได้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มาก


/data/content/25629/cms/e_dghjmostv125.jpg


          โดยทาง สสส.จะช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้ได้ สนับสนุนข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้หญิง จากภาคีเครือข่ายของ สสส. และข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ของ สสส. และจะนำข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นสุขภาพที่ สสส.ร่วมพัฒนาขึ้น มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ women will พร้อมสนับสนุนนักสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.และภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้หญิง ทั้งหมดนี้เพื่อให้กลุ่มสตรีในวัยทำงานมีความรู้และตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ มีความสุขในการทำงาน และสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุล


          นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ "Women Will : เธอทำได้ ด้วยอินเทอร์เน็ต" เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเพื่อชุมชนสตรีไทย ที่มั่นใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตได้ และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตรีไทยคนอื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาพลิกชีวิตด้วยอินเทอร์เน็ตต่อไป โดยมุ่งนำเสนอพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.สร้างโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 2.สร้างองค์ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและได้ รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่จำเป็น 3.สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ของการเข้าถึงโลกออนไลน์ และ 4.สร้างชุมชนออนไลน์ของ ผู้หญิงที่เข้มแข็ง


          ด้าน นางพิมใจ อินทะมูล ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พลิกชีวิตด้วยอินเทอร์เน็ตจากการติดเชื้อ HIV ทำให้ถูกรังเกียจจากคนในชุมชนและสังคมรอบด้าน ในเวลานั้นเองที่ทำให้ได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ต และใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโรค ติดตามข่าวสารของยารักษา รวมถึงช่วยพัฒนาอาชีพของคนในสังคม และยังประกอบอาชีพขายของออนไลน์จนมีรายได้


          "เรารอดจากปัญหามรสุมชีวิตในช่วงนั้นได้จากอินเทอร์เน็ต เพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เรา ทำการค้ากับเรา ก็ได้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละที่มอบความรู้ต่างๆ ช่องทางการหากิน ของทุกอย่างมีทั้งดีและโทษ ขอแค่รู้จักเลือกใช้ให้ถูกทางก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด" นางพิมใจ กล่าว


/data/content/25629/cms/e_ceghikmns678.jpg


          นางพิมใจ นางสาวสุวิมล พวงสุยะ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ผู้พิการแขนทั้ง 2 ข้าง เผยว่า ตัวเองอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยอุปสรรคทางร่างกายทำให้ต้องต่อสู้กับการรับรองคุณสมบัติของการเป็นครู ซึ่งตนเองนั้นได้อินเทอร์เน็ตในการสร้างความรู้ และศึกษาจนได้เป็นครูคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เชื่อมาตลอดว่าอินเทอร์เน็ตคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น แม้แต่กับคนด้อยโอกาส ที่สามารถสร้างโอกาสของตัวเองให้ทัดเทียมได้ รวมถึงยังสามารถส่งต่อความรู้ให้คนอื่นได้อีกด้วย


          "สำหรับคนที่อยากเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต แต่ไม่เคยใช้มาก่อน แล้วคิดว่ามันยากทำไม่ได้ล่ะก็ หากอยากจะพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี มันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกค่ะ เราทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เสมอค่ะ" ครูสอนคอมพิวเตอร์ กล่าวเราเชื่อว่า ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต จะเป็นประตูที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ทั้งด้านอาชีพ รายได้ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ตลอดจนการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตและต่อยอดไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.womenwill.com/connectforward/


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code