เสนอปฏิรูปควบคุมอาหารนำเข้า

เสนอปฏิรูปควบคุมอาหารนำเข้า

 

 

          รศ.นวลศรี รักอริยะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย ระบุว่า การนำเข้าอาหารในไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2553 มีมูลค่าอาหารนำเข้ากว่า 2 แสนบาท จากการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพอาหารนำเข้า ที่ด่านอาหารและยาในภาคเหนือ ของปี 2552 พบอาหารที่มีสารปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ เกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10.81 ในอาหารแห้งพบสารฟอกขาวเกินมาตรฐาน ร้อยละ 83.9 พบโลหะหนัก เช่น ปรอท และสารหนู ร้อยละ 37.5 ขณะที่อาหารทะเลพบสารหนู ร้อยละ 4.1 พบสารฟอร์มาลีน ร้อยละ 33.3 ส่วนขนมพร้อมบริโภค พบสีสังเคราะห์เกินร้อยละ 20 พบสารเมลามีนในนม ร้อยละ 3.3

 

          ทั้งนี้ เสนอให้มีการปฏิรูปกลไกควบคุมความปลอดภัยของอาหารนำเข้า โดยการกำหนดให้ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุ และถอนใบอนุญาต ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและยามีสิทธิ์เรียกตรวจอาหารนำเข้าอย่างเต็มที่ มีหนังสือรับรองความปลอดภัยของอาหารนำเข้า และมีบทลงโทษที่สูงขึ้น

 

          ส่วนการควบคุมอาหารที่ผลิตในประเทศ ที่ยังไม่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังมีข้อจำกัดในการตรวจสอบอาหาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตรวจคุณภาพอาหาร และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จึงเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

Update:11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code