เวที Wake us…ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง

พลังคนรุ่นใหม่

ที่ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา บริษัทครอสแอนด์เฟรนด์ จำกัด มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดเวที “Wake us…ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง” เพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษา ให้สามารถทำงานสร้างเสริมสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และชุมชนเขตเมืองได้ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของบริบททางประชากร เศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่เขตเมือง ทำให้ทิศทางขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพต้องปรับตัวให้เท่าทัน สสส. เห็นความสำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็น หุ้นส่วน มีบทบาทขับเคลื่อนสังคม และสุขภาพร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352010

Shares:
QR Code :
QR Code