เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนปี 2567” สสส.จับมือภาคี ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง จากเครือข่าย 530 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เริ่มแล้ว ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาตอบโจทย์ประเทศ สสส.–ภาคีเครือข่าย 5,725คน จากเครือข่าย 530 แห่งทั่วไทย จัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนปี 2567” ขับเคลื่อนผู้นำชุมชน-ผลักดันนโยบายครอบคลุม สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน


                    เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567” วาระ: ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ” มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ร่วมแก้ไขปัญหาจากชุมชนสู่ระดับประเทศ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัด “เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปีที่ 13 ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการใช้ทุนทางสังคม เสริมศักยภาพของท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาของชุมชน ตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ


                    เวทีนี้เป็นการแสดงพลังและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนามุ่งสู่การใช้ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการกับสุขภาวะชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดเป็น ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นใน 6 ปัจจัยสำคัญได้แก่ 1. ผู้นำชุมชนท้องถิ่น มีทักษะและความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 2. กลไกขับเคลื่อนที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคม สรุปบทเรียน และสร้างการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง และเครือข่าย 3. นโยบายสาธารณะและมาตรการทางสังคมโดยชุมชนท้องถิ่น 4. แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 5. ระบบข้อมูลและเครื่องมือทางวิชาการที่มีคุณภาพ ไวต่อการนำไปใช้ในการทำงาน และ 6. ระบบบริการสาธารณะและบริการอื่นโดยชุมชนท้องถิ่น


                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2554 สสส. ได้จัดเวทีครั้งแรกในชื่อว่า “เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย” โดยมีการรวมตัวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 13 ในวาระ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ” มีผู้เข้าร่วม 5,725 คน ทั้ง Onsite และ Online มีเป้าหมาย 1. สานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และภาคีสร้างเสริมสุขภาพ โดยชุมชนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 2. สร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์สำคัญ อันนำไปสู่การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน สู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. 4. ขยายผลแนวคิด แนวทางที่เป็นอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการบูรณาการ


                    “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ จำนวน 3,618 ตำบล ทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ เครือข่าย จังหวัด และประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนรณรงค์ในระดับท้องถิ่น โดยปี 2567 สสส. และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ยังคงยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา และสร้างนโยบายเพื่อสุขภาวะ ผ่านการแก้ไขปัญหา อาทิ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร ส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเวช แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน รับมือภัยพิบัติ ท้องถิ่นปลอดบุหรี่ พัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะชุมชน ออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ขยายผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามทิศทาง และเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ตอบสนองต่อวิกฤตภายในประเทศและระดับโลก โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code