เวที ประชาชนสู้โลกเดือด

ประชาชนสู้โลกเดือด

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ภาคประชาสังคม นักวิชาการที่ขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฐานชุมชนและคนชายขอบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีสนับสนุนต่าง ๆ จัดเวที “ประชาชนสู้โลกเดือด” หรือ COP ภาคประชาชน เพื่อนำเสนอเสียงของประชาชนด้านต่าง ๆ ในการเผชิญภาวะโลกเดือด บทเรียนการจัดการของชุมชนและประชาชนในการปรับตัว สร้างภูมิคุ้มกันและลดภาวะโลกร้อน ฟื้นฟู ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอนโยบายต่อสหประชาชาติและรัฐบาลไทยปรับทิศทางนโยบายให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350446

Shares:
QR Code :
QR Code