เวที ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง

ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง

ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ร่วมเวที “ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง” เปิดเวทีเสวนา “แนวทางการพัฒนานโยบายที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูก” แลกเปลี่ยนความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ผ่าน “คณะทำงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการคนจน” โดยมี 6 หน่วยงาน สำนักพัฒนาสังคม กทม. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเครือข่ายคนไร้บ้าน ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนห้องเช่าราคาถูกสำหรับคนทำงานในเมือง ผู้มีรายได้น้อย มีชาวชุมชน และผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัย เข้าร่วมงานกว่า 150 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346758

Shares:
QR Code :
QR Code