เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อปท. “ท้องถิ่นปลอดเหล้า…เราทำได้”

ศูนย์เรียนรู้ สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นปลอดเหล้า…เราทำได้”เพื่อสร้างการรับรู้ในการทำงานด้านรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนำแนวคิด วิธีการและนโยบายไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งมีตัวแทนพื้นที่ต้นแบบท้องถิ่นปลอดเหล้า 4 แห่งร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน คือ อบต.วังกรด จ.พิจิตร อบต.น้ำเกี๋ยน จ.น่าน อบต.เสียว จ.ศรีสะเกษ และเทศบาล ต.หนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่

สำหรับปัจจัยความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบทั้ง 4 แห่งที่มีความพยายามหนุนเสริมให้พื้นที่ตนเองปลอดเหล้า คือ 1. ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่คนในชุมชน 2. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านและเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 3. มีการทำอย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามและอดทน 4. รณรงค์ผ่านเด็กเยาวชน สตรี เพื่อเป็นแรงสนับสนุนอีกทางหนึ่งที่สำคัญ 5. ใช้ต้นทุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ 6. สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน คนรุ่นใหม่ 7. ทำเรื่องปลอดเหล้าให้เป็นวิถี 8. สื่อสารกับชุมชนและสังคมเสมอๆ 9. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานกับกลุ่มอื่นๆ

ทั้งนี้มีตัวแทนจาก อบต. เทศบาล ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 30 ท่าน ที่สนใจประเด็นการทำงานและยังไม่เคยรณรงค์ในประเด็นลดเหล้าในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการทำงานรณรงค์ และทำให้ท้องถิ่นของตนเป็นท้องถิ่นที่ปลอดเหล้าได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

Shares:
QR Code :
QR Code