เวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน โดย นายพิทยา เสนาโนฤทธิ์


ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน


เวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


จังหวัดน่านจัดประกวดโต้วาทีในหัวข้อ “เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์”


เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวเยาวลักษณ์ อุนรักษ์  รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีการประกวดโต้วาที ในหัวข้อ “เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์” เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน  ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดเวทีประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก  ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์ ตามโครางการการสื่อสารสร้างพลัง ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2559


โดยมีเยาวชนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1.โรงเรียนสตรีศรีน่าน 2 ทีม 2. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 2 ทีม 3.โรงเรียนสา 1 ทีม 4. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1 ทีม 5. วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 ทีม โดยโรงเรียนสตรีศรีน่านทีม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ทีม 1 ได้รับรางวัลที่2 โรงเรียนสา และ โรงเวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealthเรียนศรีสวัสดิวิทยาคาร ทีม 2 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์


ในครั้งนี้ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน โดยขับเคลื่อนและรณรงค์เฝ้าระวัง เตือนภัย โดยใช้มาตรการกลุ่ม มาตรการสังคม มาตรการด้านประเพณีวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการลดอัตราการดื่มและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่างๆ และเป็นการเตือนสติให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้มีการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในทุกเทศกาล นับว่าเป็นกิกรรมที่ดี เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเด็กรุ่นใหม่ได้แสดงออกและเสดงความคิดเห็น เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนได้รู้จักแยกแยะความมีเหตุมีผลไหวพริบปฏิภาณที่ดีที่จะอยู่กับสังคมปัจจุบันได้ เลือกที่จะดำเนินชีวิตที่ดีได้ และจะทำให้เกิดการกระตุ้นในสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาการขับเคลื่อน ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code