เวทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เวทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ thaihealth


เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สวท.น่าน จัดเวทีประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์


ที่เวทีสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดเวทีประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์ ตามโครางการการสื่อสารสร้างพลัง ตามแผนยุทธศาสตร์เหล้า-บุหรี่ ปี 2559


โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ อุนรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน เป็นประธาน จัดเวทีการประกวดโต้วาทีเด็กและเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์ โดยมีเยาวชนจากสถาบันต่างฯ เข้าร่วมเป็นฝ่ายนำเสนอและฝ่ายค้าน คู่ที่ 1 นักเรียน จากโรงเรียนสาฝ่ายเสนอ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านฝ่ายค้าน คู่ที่2 นักเรียนจาก โรงเรียนสตรีศรีน่าน กลุ่มที่ 1 ฝ่ายเสนอ นักเรียนจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร กลุ่มที่ 1 ฝ่ายค้าน และคู่ที่ 3 นักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน กลุ่มที่ 2 ฝ่ายเสนอ นักเรียนจากเวทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ thaihealth โรงเรียนไตรเขตประชาสามัดคี รัชมังคลา ภิเษก ฝ่ายค้าน ส่วนนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร กลุ่มที่ 2 บาย เข้ารอบได้เข้าไปในรอบต่อไป


สำหรับกิจกรรมประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์ในครั้งนี้ เป็นยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน โดยขับเคลื่อนและรณรงค์เฝ้าระวัง เตือนภัย โดยใช้มาตรการกลุ่ม มาตรการสังคม มาตรการด้านประเพณีวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ใน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี กีฬาปลอดเหล้าเบียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารสร้างพลังขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างมาตรการชุมชนเชื่อมโยงกับมาตรการกฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อเป็นการลดอัตราการดื่มและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่างฯ และเป็นการเตือนสติให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกกลุ่มวัย ลดละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในทุกเทศกาล

Shares:
QR Code :
QR Code