เวทีสานพลังเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สานพลังเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566 ณ รร.เดอะบาซาร์ โฮเทล กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน การเมือง หน่วยวิชาการ และศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จัดเวทีสานพลังเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=341921

Shares:
QR Code :
QR Code