เวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เวทีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก

featured

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องตะเภาแก้ว ตะเภาทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : เวทีเครือข่ายการศึกษาทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code