เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 7 "สัมมาชีพสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน"

featured

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 7 “สัมมาชีพสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code