เวทีถ่ายทอดและขับเคลื่อนองค์ความรู้ คำตอบอยู่ที่ชุมชน

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีถ่ายทอดและขับเคลื่อนองค์ความรู้ “คำตอบอยู่ที่ชุมชน” การดำเนินงานโครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code