เวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา “ปั้นคน ปลูกปัญญา เปลี่ยนสังคม” ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และนายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน(ล้านนา) โดยมีพิธีมอบปัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข จาก 16 ตำบล จำนวน 10 รุ่น ระหว่างปี 2557-2559 รวม 533 คน และรางวัล UDHC AWARD มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และผลงานนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดีเด่นของตำบลเครือข่าย ที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/nPy8Di

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ