เวทีการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

featured

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ จัดการประชุม “เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” “การศึกษาเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีการ ปาฐกถานำ เรื่อง พัฒนาที่สมดุล : ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์

Shares:
QR Code :
QR Code