เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

เวทีการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทย thaihealth


สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้


แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จัด "เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" ขึ้นทุกเดือนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม" โดยให้ผู้ปฏิบัติใช้ความรู้ที่เกิดจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของผู้ปฏิบัติในระดับโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย นำไปสู่การนำไปใช้ในระดับเครือข่ายและนโยบาย


พร้อมกันนี้จะเป็นการสร้างการสื่อสารสาธารณะเรื่องการเรียนรู้ที่ดี เผยแพร่สู่ ภาคีเครือข่ายและสังคมต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค คิด เปลี่ยน เรียน รู้ : เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code