เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

featured

เมื่อวัที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัด “เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” เพื่ออภิปรายประเด็นร่วม เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย,การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กชุมชน,การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน,และโภชนาการเด็ก ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code