เวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มการบริการทุกคน

 ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


เวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มการบริการทุกคน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มบริการคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ “บริการทุกคนทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”


       สถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รุ่นที่ 1/2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16  พฤศจิกายน 2561 โดยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรม


            นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (พ.ศ.2560-2569)” ด้วยโครงการคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม บริการทุกคน ทุกที่ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการจัดแพทย์ลงสู่ตำบล เพื่อให้คนไทยมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้


           นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีทั้งหมด 1,200 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมหมอครอบครัวที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพ และยังมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปีงบประมาณ 2562 จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและทักษะความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย ระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การบิน รวมทั้งด้านสุขภาพจิต แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ