เล่าความสุขแท้ด้วยปัญญา ผ่าน ‘คลิปวิดีโอสร้างสุข’

ส่งสุขถึงสังคมไทย

เล่าความสุขแท้ด้วยปัญญา ผ่าน ‘คลิปวิดีโอสร้างสุข’

  

          ท่ามกลางวิกฤตสังคมไทยที่ไฟจลาจลเพิ่งสงบลงแต่ยังคงมีเชื้อเพลิงความขัดแย้งแตกแยก และบาดแผลแห่งความทรงจำความทุกข์ฝังแน่นในทั้งระดับปัจเจกและสังคม พระไพศาลวิสาโล ที่ปรึกษาเครือข่ายพุทธิกา เตือนสติว่า “มนุษย์อาจไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเราแต่มีพลังพอที่จะกำหนดให้เหตุการณ์ใดมาทำร้ายจิตใจแค่ไหน มีอิสรภาพที่จะให้ความหมายใหม่หรือเก็บเกี่ยวบทเรียน”และมีทางเลือกที่จะมีความสุขด้วยปัญญา ซึ่งประกอบด้วย

 

          1.คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง:การคิดถึงแต่ตนเองทำให้จิตใจคับแคบ อัตตาตัวตนใหญ่ขึ้นจนถูกกระทบหรือเป็นทุกข์ได้ง่ายเป็นคนสุขยากเพราะได้เท่าไรก็ไม่พอใจ ตรงข้ามการคิดถึงผู้อื่นช่วยให้ตัวตนเล็กลงเห็นทุกข์ของตนเล็กน้อยลงยิ่งช่วยผู้อื่นให้มีความสุขเท่าไรก็ได้รับความสุขทางใจย้อนกลับมา

 

          2.ไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว :วัตถุให้ความสุขเพียงชั่วคราว แต่ก่อภาระทางจิตใจ

มากมายการยึดติดวัตถุทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ แท้จริงความสุขมีหลายมิติและสามารถเข้าถึงได้โดยไม่อิงวัตถุ เช่น ความสุขจากมิตรภาพ การทำงาน การทำความดี สมาธิภาวนา

 

          3.เชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอย : การหวังความสำเร็จโดยไม่ต้องเหนื่อย หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชควาสนา หันเข้าหาวิธีการที่เป็นโทษ อบายมุข การพนันฉ้อโกง เป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งบุคคลและสังคมแต่ความสุขเกิดได้จากความเพียรพยายาม และพึ่งตนเอง ซึ่งจะทำให้ความสุขอยู่ในอำนาจเราเอง

 

          4.รู้จักคิดมีเหตุผลเป็นประโยชน์เกื้อกูล :คนเราคิดเก่งแต่มักเจือปนด้วยอารมณ์ ทำให้โน้มเอียงเข้าข้างตนมองคลาดเคลื่อนความจริงการพิจารณาด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ช่วยให้มองได้รอบด้านแยกแยะความถูกใจกับถูกต้องได้ทำให้ลดทอนอคตินำไปสู่ปัญญา แก้ทุกข์ด้วยตนเองและเกื้อกูลส่วนรวม

 

          อย่างไรก็ตามการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา คือ ความรู้ทั่วรู้เท่าทัน เข้าใจอย่างแยกแยะได้ในเหตุผล ประโยชน์-โทษแห่งความดีความชั่ว นำไปสู่จิตใจดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ “โครงการสุขภาวะทางปัญญาปี 2″ของเครือข่ายพุทธิกาโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ทัศนะคติอันเป็นพื้นฐานสู่สุขภาวะทางปัญญาและหนึ่งในกิจกรรมโครงการ ได้แก่ “การประกวดคลิปวิดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา”เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยได้เรียนรู้ และมีทัศนคติค่านิยมที่เอื้อต่อการเข้าถึงความสุขแท้ด้วยปัญญามากขึ้น ผ่านประสบการณ์คลิปวิดีโอทั้งผู้สร้างสรรค์ และผู้ชม และผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 เรื่องได้แก่ รู้จักทุกข์-รู้จักสุข,อ้วน, the destination of life, กำแพงปัญญา, โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็ก สตรี และคนชรา, เขาวงกต, เฮ้ย!!, กำแพงรัก, ทางเลือกและขอนำผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นมานำเสนอ

 

          คนเราสามารถมีความสุขได้แม้ว่าร่างกายจะมีอวัยวะไม่ครบ 32 สามารถเข้าถึงความสุขง่ายๆ จากภายในด้วยความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็น และสามารถเข้าถึงความสุขแท้แห่งปัญญาที่ยั่งยืนได้ด้วยการติดดวงตาเห็นธรรมคือสาระจากคลิปวิดีโอสร้างสุข ที่ต้องการส่งสารไปถึงสังคมไทย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

 

update: 14-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code