เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน เวทีเสวนา ผู้ใหญ่จะทำอะไรให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เลี้ยงเด็ก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567 ที่ รร. ทีเค พาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับตำบล “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน” กิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และเวทีเสวนา “ผู้ใหญ่จะทำอะไรให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354228

Shares:
QR Code :
QR Code