เร่งแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ที่มา : แนวหน้า


เร่งแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


เร่งแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หลังพบนักเรียนในสังกัดกทม.มีปัญหาการอ่าน จำนวน 23,015 คน


นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปี 2562 กรุงเทพมหานครจะเน้นพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านการอ่านภาษาไทยเพราะโรงเรียนสังกัดกทม.ยังมีเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งตนจะลงไปสุ่มตรวจในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่คะแนนการอ่านของนักเรียนได้น้อย ไปดูมาตรฐานการเรียนการสอน ความแตกต่างของโรงเรียนเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เด็กเรียนได้ดี เพื่อปรับเทคนิคการสอนให้เด็กพัฒนาการเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ให้ได้มาตรฐานเท่ากัน ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักการศึกษารายงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดกทม.ในปี 2561 จำนวน 173,837 คน มีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน จำนวน 23,015 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24 ซึ่งถือว่ายังมีมากอยู่ จึงต้องเร่งไปดูในเรื่องนี้พัฒนาให้ ไม่มีเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย


เบื้องต้นพบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียน ของโรงเรียนกทม. เรื่องการจัดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30-40 คน ซึ่งมากเกินไปที่ครูจะดูแลเด็กได้ทั่วถึง ขาดครูเอกภาษาไทยบางโรงเรียนครูไม่ได้จบเอกภาษาไทย ไม่มีความชำนาญประสบการณ์ และกลวิธีในการสอนที่จะทำให้เด็กอ่านเขียนได้ นักเรียนมีความผิดปกติทางการเรียน มีปัญหาการจำและเขียนตัวอักษร และอีกส่วนหนึ่งนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยเนื่องจากปัญหาครอบครัวผู้ปกครองก็มีส่วน ด้วยสภาพสังคมและปัญหาครอบครัวไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เด็กทำการบ้านหรือส่งเสริมการอ่าน การเขียน ผลักภาระให้ครูและโรงเรียนดูแล จึงเป็นต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด ตั้งแต่การบริหาร โรงเรียนต้องจัดจำนวนนักเรียนให้พอดี สำนักการศึกษาต้องจัดหาครูเอกภาษาไทยสอนเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังการรักการอ่านอย่างจริงจัง และให้ผู้ปกครองร่วมดูแลเด็กนักเรียนต่อที่บ้านด้วย


ส่วนคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกทม. ในปี 2561 ได้ลงไปตรวจสอบเข้มข้นทั้งด้านกายภาพ ความปลอดภัย ซึ่งผู้ว่าฯกทม. ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ ทุกโรงเรียนต้องเข้มงวด และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการจัดสรรหนังสือเรียน และการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ต้องได้มาตรฐานมีคุณภาพ จากที่ไปสุ่มตรวจหลายแห่งได้มาตรฐานดี รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครู ให้สำรวจจุดที่มีความเสี่ยงติดตั้งกล้อง CCTV อย่างเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code