เร่งพัฒนาโมเดล “การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม”

ที่มา: กรมสุขภาพจิต


เร่งพัฒนาโมเดล “การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม” thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาโมเดล “การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม” มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งค้นหาบุคคลต้นแบบ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงลึกที่ทำให้คนคนหนึ่งมีจิตสำนึกเพื่อสังคม  แล้วนำผลการศึกษามาขยายผล หวังสร้างคุณลักษณะเด็กไทย 4.0  “มีสติปัญญาดี  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดบวก และมีจิตสำนึกเพื่อสังคม”


          นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเยาวชนไทย 4.0  ให้มีคุณลักษณะสำคัญคือ  มีสติปัญญาดี  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดบวก และมีจิตสำนึกเพื่อสังคม   ( Creation , Positive , Response to Society=CPR ) โดยมีคำขวัญคือ  “ เยาวชนไทย คิดดี  คิดให้  คิดเป็น  เป็นสุข”   ทั้งนี้ด้านการพัฒนาสติปัญญา   กรมสุขภาพจิตได้พัฒนา แนวทางดำเนินงาน  และเทคโนโลยีมาโดยต่อเนื่อง  ล่าสุดมีการวิจัยพัฒนาแบบวัดสติปัญญาหรือไอคิว (Intelligent Quotient : IQ) เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะสามารถคัดกรองเด็กให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วขึ้น   ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกคิดบวก มีต้นทุนแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะได้รวบรวม และสังเคราะห์นำมาใช้ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กแต่ละกลุ่ม  แต่องค์ความรู้ที่ต้องเร่งศึกษา คือ การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม (Response to Society ) จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เร่งศึกษา วิจัย เพื่อสร้าง โมเดลพัฒนาเรื่องนี้ โดยให้ค้นหา และศึกษาเชิงลึก จากบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ   เช่น คนที่เสียสละเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะทุกวัน  คนที่เป็นจิตอาสาด้านต่างๆต่อเนื่องโดยไม่มีค่าตอบแทน ฯลฯ โดยอาจต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เล็กจนโต รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งคาดว่าภายใน 6 เดือน จะมีการนำเสนอบางโมเดลให้พิจารณาเพื่อการขยายผลได้ ทั้งนี้ในภาพรวมสังคมไทยบางครั้งยังเห็นปัญหาเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกเพื่อสังคม ซึ่งกรมสุขภาพจิต เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องเร่งพัฒนา เพื่อสร้างความผาสุก(Well-being) ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code