เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เร่งพัฒนาเภสัชกรจิตเวชในชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมสุขภาพจิต” เร่งเพิ่มศักยภาพเภสัชกรจิตเวชทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน


ที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช”ประจำปี 2560 โดยกล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์ว่า ประชากรทั่วโลกถึง 1 ใน 4 มีปัญหาสุขภาพจิตในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ป่วยทางจิตเข้าถึงบริการต่ำกว่าโรคทางกาย เนื่องจากทัศนคติ การยอมรับการรักษา และที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบบริการยังไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงในสถานบริการใกล้บ้าน


อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า สังคมยังมองผู้ป่วยจิตเวชว่า เป็นคนบ้า คนวิกลจริต ไม่สมประกอบ ซึ่งจริงๆ แล้วพวกเขาเจ็บป่วย ไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจ การดูแลรักษาจึงต้องผสมผสานและมีความพิถีพิถัน เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชมีความซับซ้อนมากในการดูแลรักษา ต้องมีทั้งการพูดคุย ทำกิจกรรมบำบัด ที่สำคัญ คือ การให้ยารักษา เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การใช้ยาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และควบคุมดูแลได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและเข้าใจในคุณสมบัติ ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่ง


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวว่า เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบำบัดและให้การดูแลด้วยยา การสร้างและพัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้ความเช้าใจด้านจิตเวช มีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจากเภสัชกรโรงพยาบาลจิตเวช จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาและดูแลต่อเนื่องในชุมชนใกล้บ้านได้

Shares:
QR Code :
QR Code