เร่งพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ http://thainews.prd.go.th


เร่งพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ  thaihealth


กระทรวงดิจิตัลฯ เร่งพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ อบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนอาสาสมัครหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในจังหวัดพัทลุง เพื่อนำดิจิตัลไปพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน


นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐในจังหวัดพัทลุง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล


ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเน็ตประชารัฐ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐแก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน และมีความรู้เท่าทันดิจิตัล รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น


สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็น เน็ตอาสาประชารัฐ ทำหน้าที่นำดิจิตัลไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เนื้อหาเน้นการอบรมเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน การใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล จัดทำข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน การจำหน่ายสินค้าในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีอาสาสมัคร เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด 228 คน

Shares:
QR Code :
QR Code