เร่งพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยให้ครบวงจร

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


เร่งพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยให้ครบวงจร thaihealth


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


สาธารณสุขทำแผนปฏิบัติการ แผนไทยเฟิร์ส ใช้กลไก 3 อาร์ ให้ประชาชน รู้จัก เชื่อมั่น ชอบและใช้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีและมอบแนวทางการดำเนินงาน ว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน ช่วยกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน


กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นแกนนำการพัฒนาสมุนไพรไทยได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโดยใช้ 3 มาตรการ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิด หมอดี พัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อสร้างยาดี และพัฒนาคุณภาพสร้างบริการดี โดยในปี 2561 จะจัดทำแผนปฏิบัติการแผนไทยเฟิร์ส พัฒนาสมุนไพรให้คนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยใช้กลไก 3อาร์ เอ็นจิ้น(3R Engine) ได้แก่ 1.รีแบรนด์ดิ้ง(Re-Branding) โดยเร่งสร้างค่านิยม แผนไทยเฟิร์ส เพิ่มการเข้าถึงสมุนไพร 3 ต. สร้างผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือวัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว


2.รีแอสชัวแรนส์(Re-Assurance) โดยบูรณาการการแพทย์แผนไทยร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและขยายความครอบคลุมการจัดบริการ พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสมุนไพร ตลอดจนรับรองหมอพื้นบ้านหรือวิธีการรักษาทางการแพทย์พื้นบ้านที่ปลอดภัยกับประชาชน 3.รีเสิร์ชแอนด์อินโนเวชั่น (Research & Innovation) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูล การวิจัย นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยฯและสมุนไพร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระบบสุขภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี


ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มีมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 32,444,810 ครั้งจากผู้ป่วยนอกทั้งหมด 164,259,449 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75 และมีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่ม 406 ล้านบาทจาก 1,723.69 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,129.96 ล้านบาท ในปี 2560


 

Shares:
QR Code :
QR Code