เร่งผลิตแพทย์เพื่อดูแลชาวชนบท

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เร่งผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อดูแลชาวชนบท โดยตั้งเป้าอย่างน้อยปีละ 1,000 คน

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ในชนบท ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนแพทย์อย่างน้อยปีละ 1,000 คน ซึ่งมุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะถูกส่งไปทำงานตามโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคาดหวังว่า ในอนาคตประชาชนในพื้นที่ชนบทจะมีแพทย์เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ หรือพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code