เร่งบำบัดผู้ติดยา คืนคนดีสู่สังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เร่งบำบัดผู้ติดยา แก้ปัญหายาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเดือนมกราคม 2556 มีผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยระบบ matrix program ในโรงพยาบาลจังหวัด/ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 408 คน โดยเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้า 397 ราย กัญชา 10 ราย และสารระเหย 1 ราย แบ่งเป็นผู้ชาย 377 คน ผู้หญิง 31 คน โดยผู้เข้ารับการบำบัดส่วนมากมีอายุมากกว่า 24 ปีขึ้นไป และอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นั้น ได้สร้างเครือข่าย to be number one ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 596,282 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code