เรียนรู้ ร่วมสร้าง..โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

featured

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.โดยความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้และการขยายผล และโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย กรมอนามัย จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ“เรียนรู้ – ร่วมสร้าง….โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” ณ ห้องประชุม 413-414 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code