เริ่มแล้ว สสส.-พม. ปูพรมลงพื้นที่แจงนับคนไร้บ้านปี 66 “One Night Count” พร้อมกัน 77 จังหวัด เตรียมพร้อมแผนนโยบายดูแลคนไร้บ้าน เล็งจ้างงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาวะไร้บ้าน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ปูพรมลงพื้นที่แจงนับคนไร้บ้านปี 66 One Night Count

                    เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count) ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเบื้องต้นจำนวนคนไร้บ้าน ปี 2566 ภายในคืนเดียว พร้อมกัน
77 จังหวัด  

นายอนุกูล ปีดแก้ว

                    นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “กลุ่มคนไร้บ้าน เป็นกลุ่มประชากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ จำเป็นต้องมีการคุ้มครองทางสังคม และสร้างพลังทางสังคม การแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count) มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่แจงนับ1 คืน เพื่อนำฐานข้อมูลมาขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ระดับประเทศ เตรียมแผนผลักดันนโยบายการเข้าถึง สิทธิสุขภาพ สวัสดิการต่าง ๆ ศักยภาพเข้าถึงที่อยู่อาศัย และอาชีพ ออกแบบระบบการคุ้มครองดูแล และจัดบริการสวัสดิการสังคมอย่างตรงจุด”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

                    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ความเปราะบางที่นำมาสู่การเป็นคนไร้บ้าน คือ เศรษฐกิจและครอบครัว จากการศึกษาโอกาสเกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่เกี่ยวข้องทั้ง รายได้ รัฐสวัสดิการ พฤติกรรมการดื่ม ความพิการ การอยู่ในภาวะไร้บ้านเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาวะทางจิต”

คนไร้บ้าน

                    “สถานการณ์สุขภาพคนไร้บ้านพบ สูบบุหรี่สูงถึง 55% ดื่มสุรา 41% แต่ผู้เข้ารับบริการศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน กลับมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ แสดงให้เห็นว่า “นโยบายที่อยู่อาศัยมีความสำคัญ” สสส. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาโครงการ “ที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง” สสส. สนับสนุน 60 % คนไร้บ้านสมทบ 60 %  ในอัตราค่าเช่า 1,700 – 2,200 บาท/เดือน โมเดลนี้ ต่อยอดโครงการนำร่อง “บ้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยคนจนเมือง” ปรับพื้นที่ตึกร้าง ให้เป็นที่อยู่อาศัยราคาถูก โดย พม. และกทม. อยู่ระหว่างการศึกษา ให้คนไร้บ้าน หรือคนที่อยู่ในภาวะก้ำกึ่งต่อการไร้บ้าน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงจากภาวะไร้บ้านถาวร “คนไร้บ้าน” ต้องตั้งหลักชีวิตได้ นี่คือเจตนารมณ์ของ สสส.” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ กล่าว

                    รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
“การดำเนินงานของแผนงานพัฒนาองค์ความรู้คนไร้บ้านฯ ของสถาบันฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ในฐานะหน่วยทางวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบาย ชี้ให้เห็นสถานการณ์ และมิติปัญหาของการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการแจงนับ และสำรวจคนไร้บ้านครั้งใหม่ปี 2566 ครอบคลุมทั้ง
77 จังหวัด จะมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะคนไร้บ้าน รวมถึงการป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของกลุ่มเปราะบาง”

Shares:
QR Code :
QR Code