เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมา

featured

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4 เจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 21 จัดให้ผู้เข้าประชุมนานาประเทศเลือกลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงทุนที่ดีที่สุดด้านสุขภาพ เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้งานที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมา ต.ทุ่งควายกิน อ.เมือง จ.ระยอง(การลงทุนในกลุ่มเยาวชนเพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคต)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/14005

Shares:
QR Code :
QR Code