เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนน่าอยู่อีสาน ณ จังหวัดสุรินทร์

featured

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ดูงานชุมชนน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที อ.จอมพระ และ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสแลนวัตกรรม(สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2553-2556 สำนัก 6 สนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่” โดยกำหนดให้มีปัจจัยความสำเร็จจากการมีกลไกหลัก 8 ก ได้แก่ 1.แกนนำ กลุ่ม/องค์กร 2.กัลยาณมิตร 3.กองทุน 4.การจัดการ 5.การเรียนรู้ 6.การสื่อสาร 7.กระบวนการพัฒนา และ 8.กฎกติกา ซึ่งที่ผ่านมารวม 1,487 โครงการ ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับพื้นที่ จนเกิดชุมชนพึ่งตนเองได้จำนวนมาก สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการ 362 โครงการ ใน 20 จังหวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/oUm8Zx

Shares:
QR Code :
QR Code