เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน

ที่มา : แฟนเพจหลักสูตรนักถักทอชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจหลักสูตรนักถักทอชุมชน


เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน thaihealth


เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ในโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน


วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี คุณอรนุช นาคยา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประดาพระ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน ที่เป็นโครงการที่จัดอย่างงต่อเนื่องจากนักถักทอชุมชน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาส่วนกวาง สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านประดาหัก โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในระดับชั้น ม.2-4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน


ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประดาพระ กล่าวว่า "การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต มิใช่เพียงแต่นั่งฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว หรือรอให้ใครมาสอนแล้วจะเกิดทักษะชีวิตขึ้นทันที ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้ชัด เห็นจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม วันนี้จึงขอเปิดโครงการ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ให้เต็มที่"

Shares:
QR Code :
QR Code