เยาวชนพลยุติธรรม ลงใต้สร้างแกนนำ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ

เยาวชนพลยุติธรรม ลงใต้สร้างแกนนำ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ

โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ลงพื้นที่ภาคใต้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์

นายบุญเลิศ ฮายุกต์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายบุญเลิศ ฮายุกต์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ โดยมี รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ดำเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ภาคใต้

ดร.พัชรา กล่าวว่า รายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตอบสนองต่อของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โดยการจัดเวทีให้โรงเรียนแกนนำได้นำเสนอกิจกรรมดีเลิศที่จะนำมาเป็นนวัตกรรม ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในโรงเรียนและชุมชน

เยาวชนพลยุติธรรม ลงใต้สร้างแกนนำ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ เยาวชนพลยุติธรรม ลงใต้สร้างแกนนำ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้โรงเรียนแกนนำได้นำเสนอถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อทำให้เป็นโรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นโรงเรียนต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ ในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ได้

ที่มา: โครงการเยาวชนพลยุติธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code